ENGPOLRUS
 
ZARZ?DZAJ?CY

 Ievgenii Ishchenko-Giller   cz?onek wykonawczy Rady Dyrektor?w

W 2002 r. rozpocz?? dzia?alno?? jako prywatny przedsi?biorca i zarz?dza? kilkoma firmami, w tym ukrai?sk? sp??k? zale?n? B.I.G. Harvest Group plc. W latach 1991 do 2002 Pan Ishchenko-Giller, pe?ni? funkcj? dyrektora w prywatnej firmie handlowo-produkcyjnej "Beta".

W 1980 roku Pan Ishchenko-Giller uko?czy? Szko?? Morsk? w Rydze na kierunku nawigacja. W 2009 r. uko?czy? Dniepropietrowski Regionalny Instytut Zarz?dzania Pa?stwa pod patronatem Prezydenta Ukrainy, gdzie uzyska? tytu? magistra administracji pa?stwowej.

Pan Ishchenko-Giller jest obecnie studentem V roku podyplomowych studi?w w Dokuczajew Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Charkowie, Katedra Ochrony Ro?lin

 

Ishchenko

 Vitaliy Gnennyy – cz?onek wykonawczy Rady Dyrektor?w

W latach 1998 - 2001 by? zatrudniony jako manager w przedsi?biorstwie SPPCC Beta.

Uko?czy? Doniecki Uniwersytet Techniczny na kierunku techniki i technologii poszukiwania z??? minera??w, a tak?e Donieck? Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania.

 

Gnenny

 Oleksandr Aleksyeyenko – cz?onek wykonawczy Rady Dyrektor?w

Od lipca 2001 r. Zast?pca Dyrektora ds. Planowania Strategicznego w Beta-Agro-Invest LLC, ukrai?skiej sp??ki zale?nej B.I.G. Harvest Group plc.

Pan Aleksyeyenko uko?czy? Doniecki Uniwersytet Narodowy, na kierunku ekonomii, specjalizuje si? w cybernetyce ekonomii, analityk ekonomii.

 

Aleksyeyenko

 

 Albert Shatashvili cz?onek non-executive Rady Dyrektor?w.
Jest r?wnie? profesorem, doktor fizyki i matematyki, g??wny specjalista bada?. Od 1992 r. zaanga?owany w dzia?alno?? w prywatnych przedsi?biorstwach.
Pan Shatashvil uko?czy? Tbilisi State University, na wydziale mechaniki i matematyki, w 1957 roku. Posiada dyplom magistra fizyki i matematyki w Instytucie Matematyki Akademii Nauk Ukrai?skiej SRR w Kijowie. W 1972 roku otrzyma? doktorat z fizyki i matematyki w Instytucie Matematyki Akademii Nauk Ukrai?skiej SRR w Kijowie.

 

Shatashvili

 

 Vladimir Turenko cz?onek non-executive Rady Dyrektor?w.
Jest kierownikiem Katedry Fitopatologii na Uniwersytecie Dokuczajew w Charkowie.
Pan Turenko jest absolwentem Pa?stwowej Akademii Rolniczej (dawniej VV Dokuczajew Chark?w Agricultural College) na kierunku rolnictwo. Autor wielu prac naukowych z zakresu nauk rolniczych, w tym o bez orkowej technologii uprawy ziemi.

 

Turenko