ENGPOLRUS
 
Skupienie si? na  podstawowych obszarach dzia?alno?ci B.I.G. Harvest Group oraz integracja grupy pozwala nam osi?ga? wysok? rentowno?? z prowadzonych upraw. Dobre wyniki to efekt stosowania nowoczesnych technologii w rolnictwie przy wsparciu nowoczesnego parku maszynowego zagranicznych produkcji.

 

Pod wzgl?dem osi?ganych zysk?w, jeste?my jednym z najbardziej dochodowych przedsi?biorstw rolnych w regionie Donbasu. W por?wnaniu do swoich konkurent?w, Sp??ka posiada r?wnie? ma?e obci??enie d?ugiem.

 

Przez lata obecno?ci na rynku wypracowali?my relacje z zagranicznymi klientami, dzi?ki czemu nasz biznes jest stabilny i przewidywalny.

Najwi?ksza cz??? naszej produkcji jest sprzedawana do sp??ek powi?zanych z  du?ymi przedsi?biorstwami,  takimi jak Cargill czy Glencore.

 

G??wnym celem dzia?alno?ci B.I.G. Harvest Group jest uzyskanie maksymalnego zysku przy jednoczesnym obni?aniu koszt?w, przy wykorzystaniu nowych technologii i sukcesywne powi?kszanie banku ziemi.

 

W swojej dzia?alno?ci wykorzystujemy przede wszystkim bez orkow? technologi? uprawy ziemi - zosta?o ni? obj?te ju? oko?o 56% zarz?dzanych przez nas grunt?w ornych.

 

Charakterystyka technologii bez orkowej

 

W tej innowacyjnej technologii nawo?enie odbywa si? przy minimalnym zaburzeniu struktury gleby, poniewa? wszystkie organiczne odpadki s? pozostawiane na powierzchni gruntu. Dzi?ki temu w spos?b bardziej przemy?lany i ograniczony mo?na stosowa? ?rodki do nawo?enia ro?lin.

Bez orkowa uprawa ziemi to korzy?ci dla ?rodowika, jak r?wnie? ekonomiczne, poniewa? w tym typie prowadzenia upraw, redukujemy koszty pracy, paliwa i ilo?ci u?ywanych maszyn oraz nawadniania.

Dzi?ki tej metodzie mo?liwy jest natychmiastowy siew zb?? z pomini?ciem oczekiwania na osiadanie roli, kt?re jest niezb?dne w uprawie klasycznej.

 

  Zalety stosowania technologii bez orkowej:

 - oszcz?dno?? zu?ycia paliwa a? 4-krotnie w por?wnaniu do tradycyjnej uprawy;

 - mniejsze potrzeby maszynowe;

 - mniejsza zale?no?? od czynnik?w pogodowych;

 - zachowanie wy?szej wilgotno?ci gleby;

 - mniejsze u?ycie ?rodk?w chemicznych.